Elállás

10.1 A Yatasbedding Magyarország Webáruházban kötött szerződés esetén Önt, mint fogyasztót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanak ki, úgy az elállási jog határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó. A 14 napos elállás joga Önt kizárólag az online vásárlások során illeti meg!

10.2 Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot a Gálabau Kft. jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségeire kell eljuttatni, postai úton vagy e-mailben. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

10.3 Ön, mint fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a yatasbedding.com/hu-HU weboldalon található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

10.4 Ha Ön, mint fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll a Gálabau Kft.-vel kötött szerződéstől, a Gálabau Kft. legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, például a fuvarozási költséget is. Ha Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a Gálabau Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

10.5 A Gálabau Kft. a fentieknek megfelelő elállás esetén Önnek, mint fogyasztónak visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a Gálabau Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben Ön utánvéttel vásárolta meg az elállással érintett termék(ek)et, úgy Ön kifejezetten beleegyezik, hogy az Ön részére a Gálabau Kft. az alábbi mód egyike útján téríti meg a visszajáró összeget:
● a megfelelő összeg az Ön által megadott bankszámlára utalásával; vagy
● a készpénz postai úton történő megküldésével.

10.6 Ha Ön a fentieknek megfelelően eláll a Yatasbedding Magyarország Webáruház útján kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt címre, vagy személyesen visszaadni a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt Márkaképviselet Raktára címen. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ön a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

10.7 A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

10.8 A Gálabau Kft. mindaddig visszatarthatja az az elállás esetén visszajáró összeget, amíg a Gálabau Kft. vissza nem kapta a terméket, vagy Ön kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

10.9 A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenésért a vásárló felel, ezt a Gálabau Kft. jogosult a vételárból levonni.

10.10 Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetők vissza.