Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Adatkezelési Tájékoztató”) arról tartalmaz információkat, hogy a Gálabau Kft. miként kezeli az Ön személyes adatait az általa https://yatasbedding.hu weboldalon („Weboldal”) üzemeltetett webáruház és a kapcsolódó adatkezelések során.

A Gálabau Kft. adatai:

Név: GÁLABAU Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság

Székhely és levelezési cím: 1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/F

Email cím: tamas@beretrade.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-691711

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 10569975-2-41

( a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kezelt adatok vonatkozásában adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

Amikor az Ön Személyes Adatait a jogos érdek alapján kezeljük, önnek joga van tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen (további információért tekintse meg a IV. pontot). Amennyiben tiltakozni kíván az adatkezelés ellen kérjük lépjen velünk kapcsolatban a jelen dokumentumban és a Weboldalon is megtalálható elérhetőségeinken.

Tájékoztatóban használt fogalmak

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt nagybetűs fogalmak jelentését az alábbi bekezdés tartalmazza.

Személyes Adat: bármely Önre vonatkozó információ, amely alapján Önt közvetlen vagy közvetett módon azonosítani tudjuk. Személyes Adat a név, azonosítószám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az Ön testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális tulajdonságára vonatkozó egy vagy több tényező.

Adatkezelés: Személyes Adatokon, vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Ön: a Weboldal, vagy az azon keresztül általunk nyújtott szolgáltatások, így különösen a webáruház felhasználója, vásárlója. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely személyes adatokat a Mi megbízásunkból kezel.

Bere Group: Az Adatkezelőből, a Bere Trade Kft.-ből (székhely: 2142 Nagytarcsa, Asbóth Oszkár utca 7. cégjegyzékszám: 13-09-211028) és a NANNI Matrac Kft.-ből (székhely: 2142 Nagytarcsa, Asbóth Oszkár utca 7. cégjegyzékszám: 01-09-981287) álló cégcsoport.

I. Adatkezelési Irányelvek

a) Személyes Adatait a jogszabályi elvárásoknak megfelelően, méltányosan és átlátható módon kezeljük.

b) Személyes Adatait kizárólag jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott, jogszerű célból kezeljük.

c) Nem kezeljük olyan Személyes Adatait, amelyek nem alkalmasak, relevánsak vagy szükségesek az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok eléréséhez.

d) Mindent megteszünk, hogy Személyes Adatai pontosak és naprakészek legyenek. Minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy a pontatlan Személyes Adatokat töröljük vagy helyesbítsük.

e) Az Ön Személyes Adatait olyan formában tároljuk, amely lehetővé teszi, hogy Önt csak a Személyes Adatok kezelése céljából és csak a szükséges ideig tudjuk beazonosítani.

f) Személyes adatait olyan módon kezeljük, amely biztosítja a személyes adatok kezelésének megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

II. Miért és hogyan kezeljük Személyes Adatait?

Legtöbb esetben a Személyes Adatait annak érdekében kezeljük, hogy a webáruházzal kapcsolatos szolgáltatásainkat nyújtsuk Önnek. Azonban az adatok kezelésének más célja is lehet (pl.: törvényben foglalt kötelezettségeink teljesítése). Részletes tájékoztatás az adatkezelési célokról és a kezelés egyéb, vonatkozó körülményeiről az alábbiakban célok szerint csoportosítva olvasható.

A Személyes Adatok kezelése során automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végzünk, ellenkező esetben Önt erről közvetlenül tájékoztatjuk.

a. Hírlevelek és közvetlen üzletszerzés célú megkeresések

Személyes Adat kezelésének célja: Tájékoztatás a Bere Grouppal kapcsolatos hírekről, aktuális ajánlatokról. A megadott adatokat és az Önről a nyilvántartásokban szereplő egyéb adatokat (pl. milyen termékeket vásárolt, milyen termékek iránt érdeklődött) személyre szabott ajánlatok kialakítása és közvetlen megkeresés módszerével, vagy egyéb módon küldött marketing megkeresések elkészítése és megküldése érdekében használjuk. Az adatkezelés profilalkotással járhat, amelynek során Önt az érdeklődése alapján kategóriákba sorolhatjuk annak érdekében, hogy ne küldjünk Önnek olyan marketing üzenetet, amely Önt feltehetően nem érdekli. Az adatkezelés tekintetében a Bere Group tagjai közös adatkezelőként járnak el.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Kezelt Személyes Adatok kategóriái: Az Ön által megadott személyes adatok, a vásárlással kapcsolatos adatok, az általunk az adatkezelés során létrehozott adatok (pl. azonosító szám, érdeklődési kör).

Személyes adatok tárolásának időtartama: A vonatkozó Személyes Adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük (pl.: hírlevélről leiratkozás).

Személyes Adatok címzettjei: Személyes Adatai kezelése során adatait adatfeldolgozóink részére továbbítjuk akik a szükséges technikai hátteret biztosítják az adatkezelők részére. Ilyen adatfeldolgozók az online levelezési szolgáltatónk, az online hirdetési szolgáltatónk, a webshop motorunk, valamint a marketing technológiai szolgáltatóink.

b. A weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása

Személyes Adat kezelésének célja: Megrendelések leadása, feldolgozása, ezzel kapcsolatos e-mail kommunikáció, rendelések kiszállítása, rendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése; visszáru és elállás kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelő jogos érdeke: a weboldal üzemeltetése, az adásvételi szerződések megkötése, teljesítése, figyelemmel kísérése, kapcsolattartás, a kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.

A kezelt adatok köre: a vevő azonosításra alkalmas és a kapcsolattartás céljából szükséges személyes adatai (pl: név, e-mail cím, telefonszám), a megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb adatok (pl. termék típusa, szállítási, számlázási cím, megjegyzések). Az adatkezelés időtartama: az adásvételekkel kapcsolatos adatok esetében az adott szerződés megszűnését, teljesítését követően, vagy a szerződéssel kapcsolatos egyéb tevékenységtől (pl. elállástól) számított 5 évig. Amennyiben számla kibocsátására kerül sor és azon személyes adatok szerepelnek, akkor a számla keltétől számított 8. év végével kerülnek törlésre ezek az adatok.

Személyes Adatok címzettjei: adattovábbításra a szerződés teljesítése, érvényesítése során közreműködő partnerek részére sor kerülhet. Ilyen adatfeldolgozók az online levelezési szolgáltatónk, a webshop motorunk, valamint az egyéb technológiai szolgáltatóink. A szállítás során a szállításra vonatkozó adatokat logisztikai partnerünknek átadhatjuk.

c. Kapcsolattartás, panaszügyintézés

Személyes Adat kezelésének célja: Azon természetes személyek adatainak kezelése, akik kapcsolatba lépnek az Adatkezelővel, vagy panaszt nyújtanak be.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja értelmében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelő jogos érdeke: az ügyféllel való kapcsolattartás, panaszügyintézés és az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

A kezelt adatok köre: a megkeresésben, panaszban szereplő adatok, az Adatkezelő által folytatott vizsgálat eredeménye, jegyzőkönyv a panaszról és annak elintézéséről.

Az adatkezelés időtartama: a megkeresés, panasz elintézésétől számított 5 év.

Személyes Adatok címzettjei: Adattovábbításra a megkeresések és panaszügyek elintézése során közreműködő partnerek részére sor kerülhet. Ilyen adatfeldolgozók az online levelezési szolgáltatónk, a webshop motorunk, az egyéb technológiai szolgáltatóink, a külső jogi szolgáltatóink.

III. Adatfeldolgozók

Az üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódó támogató szolgáltatásokhoz adatfeldolgozók közreműködését vesszük igénybe, és ezen szolgáltatások nyújtása céljából a Személyes Adatait továbbíthatjuk ilyen szolgáltatók részére. A fenti II. pont tartalmazza az általunk alkalmazott adatfeldolgozók kategóriáit. Amennyiben kérdése merül fel az adatfeldolgozóinkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal és további tájékoztatást nyújtunk.

Mindig garantáljuk a megfelelő és alkalmas biztosítékok alkalmazását az EGT-n kívüli adatok továbbításakor.

Az Amerikai Egyesült Államokban működő partnereink esetében biztosítjuk, hogy az ilyen beszállítókkal az Adatkezelő megköti az Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket, amennyiben személyes adatot továbbít számukra.

IV. Az általunk kezelt adatokra vonatkozó jogai

Az általunk végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában Önt a Személyes Adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

• A hozzáférés joga

Ön hozzáférést kérhet tőlünk az általunk kezelt Személyes Adatai tekintetében, valamint tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok kategóriáiról, milyen címzetteknek továbbítjuk, illetve tesszük hozzáférhetővé a Személyes Adatait, továbbá milyen időtartamban kezeljük azokat, az Önt megillető jogokról a Személyes Adatok általunk történ kezelése tekintetében, illetve az adatvédelmi hatósághoz forduláshoz fűződő jogáról. Továbbá, abban az esetben, ha a Személyes Adatait nem Öntől, hanem más forrásból gyűjtjük, joga van tájékoztatást kapni az adatok forrásáról, valamint arról, hogy alkalmazunk-e automatikus döntéshozatali vagy hasonló eljárásokat, ideértve azok működésének logikáját, valamint az ilyen formában történő adatkezelés jelentőségét valamint, hogy ez Önre nézve milyen várható következményekkel jár. Tájékoztatást kérhet továbbá arról, hogy továbbítjuk-e, és milyen feltételekkel Személyes Adatait az EGT-n kívülre.

Amennyiben ezt kéri, az általunk kezelt Személyes Adatairól másolatot biztosítunk Önnek.

• helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

• törléshez való jog

Kérésére Személyes Adatait haladéktalanul töröljük, az alábbi esetekben:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a Személyes Adatainak kezelése jogellenes;

e) a Személyes Adatait az alkalmazandó jog alapján törölni kell.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogosultak vagyunk megtagadni a Személyes Adatai törlését, amennyiben azok szükségesek – többek között – a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának biztosításához, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából.

• Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b) az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) már nincs szükségünk a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

• tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a Személyes Adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük, Önnek jogában áll az adatok ilyen célú kezelésével szemben tiltakozni.

Önnek ezen felül általános joga az adatkezeléssel szemben tiltakozni, amennyiben az adatkezelési tevékenység jogalapja a mi jogos érdekünk vagy harmadik fél jogos érdeke.

• adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. Továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes Adatainak általunk egy másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

• hozzájárulás visszavonásának joga

Önnek joga van bármely időpontban visszavonni a hozzájárulását, amely nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A fenti jogai gyakorlásával kapcsolatos intézkedéseket késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megtesszük. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről Önt az okok feltüntetésével értesítjük.

Abban az esetben, ha ilyen kérelmet elektronikus úton nyújtja be, lehetőség szerint elektronikus úton tájékoztatjuk Önt kivétel, ha ezt más formában kéri.

Abban az esetben, ha nem tesszük meg a szükséges intézkedéseket a kérelmére vonatkozóan, tájékoztatjuk Önt az okokról a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül.

Amennyiben megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

V. Jogorvoslatok

Amennyiben nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, vagy úgy érzi, hogy jogai sérültek, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, web: http://naih.hu/ ). Személyiségi jogainak sérelme esetén a Fővárosi Törvényszékhez, vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat (további információ: https://birosag.hu/birosag-kereso).

VI. Vegyes rendelkezések

Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség szerint módosítjuk. Abban az esetben, ha módosítjuk a tájékoztatót, azt a szokásos módon bejelentjük és közzétesszük (például e-mailen vagy a weboldalon). Kérjük, alkalmanként tekintse át Adatkezelési Tájékoztatónkat.